Gruppeulykkesforsikring


SIKKERHED FOR DIG OG DIN FAMILIE
Hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde, som medfører varige mén eller død, kan det få store økonomiske følger – både for dig og din familie. Men køber du Gruppeulykkesforsikring, kan de økonomiske følger reduceres i de tilfælde, hvor ulykkestilfældet er dækket af forsikringen.

HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN?
Du og din medforsikrede ægtefælle/registreret partner/samlever er dækket hele døgnet, både på job og i fritiden.

Børnedækningen omfatter forsikredes børn og adoptivbørn under 21 år (hjemmeboende eller - under uddannelse - med ophold andetsteds), som forsikrede har hel eller delvis forældremyndighed over.

Børn er også dækket hele døgnet - dog ikke hvis skaden sker i forbindelse med beskæftigelse, som er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring. 

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?
Følger af ulykkestilfælde.

a)    
Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade

b)
Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende

c)
Drukning, kulilteforgiftning og legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik betragtes som ulykkestilfælde

d)
Selvmord betragtes som ulykkestilfælde, når det sker mere end et år efter tilmeldingen til forsikringen, og der i øvrigt efterlades ægtefælle/registreret partner eller umyndige børn.

Får du en méngrad på mindst 5 %, udbetales en tilsvarende procentdel af forsikringssummen.

Medfører ulykkestilfældet en méngrad på 30 % eller derover, fordobles erstatningen.

Ved død som følge af ulykkestilfælde udbetales dødfaldserstatning. Vær opmærksom på, at erstatningen udbetales til nærmeste pårørende, medmindre der er oplyst en særlig begunstiget.

FØLGENDE SYGDOMME DÆKKES SOM ULYKKESTILFÆLDE
(se *markeringen i skemaet nederst på siden)

a)     Børnelammelse (Poliomyelitis anterior acuta)

b)     Smitsom Meningitis forårsaget af meningokokker

c)     Dissemineret sclerose

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at du er berettiget til at få erstatning:

Forsikringen skal være i kraft på det tidspunkt, hvor sygdommen første gang er symptomgivende, og den sygdomsramte skal have været omfattet af forsikringen i minimum 6 uger.

UDVIDET DÆKNING FOR MEDLEMMER VED SKADE PÅ SYN, HÆNDER OG HØRELSE
Dit syn, dine hænder og din hørelse er dine største aktiver. Derfor får du forhøjet erstatning, hvis et ulykkestilfælde påfører dig mén på dine hænder eller de nævnte sanser.

TANDSKADER
Sker der en tandskade i forbindelse med et ulykkestilfælde, dækkes rimelige og nødvendige udgifter uden beløbsmæssig begrænsning.

Tandskader, der sker som følge af spisning/tygning, er ikke dækket.

Sker tandskaden under arbejde, skal skaden anmeldes til arbejdsskade-
forsikringen.

ANMELDELSE AF SKADE
Får du en personskade under arbejde, er det vigtigt, at du også anmelder skaden til din Gruppeulykkes-forsikring i Popermo. Du skal anmelde skaden, selvom du ikke ved, hvilke konsekvenser skaden vil have for din almene helbredstilstand fremover, og om den vil give varige mén.

Når du har anmeldt skaden til Popermo, holder Popermo øje med, hvordan sagen udvikler sig og frem for alt: Du undgår, at skaden bliver anmeldt for sent til Gruppeulykkesforsikringen, og undgår dermed også, at sagen kan blive afvist, fordi sagen er forældet.

Fristen for at anmelde skader er tre år, jf. forsikringsaftalelovens § 29 og forældelseslovens § 3. Forældelsesfristen ’tæller’ fra det tidspunkt, hvor du blev eller burde være blevet klar over, at der er tale om en skade, der kunne danne grundlag for et krav for varigt mén mod Popermo.

Anmelder du ikke skaden til Gruppeulykkesforsikringen i tide, kan du gå glip af store erstatningsbeløb.

TILKØB AF YDERLIGERE DÆKNING
Synes du, at erstatningsbeløbene er for lave, kan du tilkøbe ekstra dækning på Popermos private Ulykkesforsikring. Kontakt Popermo på 66 12 94 48 og få mere at vide om dine muligheder.

NÅR DU IKKE KAN VÆRE OMFATTET AF GRUPPEULYKKESFORSIKRINGEN
I tilfælde af orlov har du mulighed for at ændre forsikringen til en fortsættelsesforsikring i Popermo. Tilsvarende kan du også købe en privat Ulykkesforsikring i Popermo, når du går på pension.
Kontakt Popermo 66 12 94 48 for at høre mere om forsikringssummer og pris.

HVORNÅR OPHØRER FORSIKRINGEN?
Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor du udtræder af Politiforbundet eller går på pension. 

Forsikringen for din medforsikrede ægtefælle/registreret partner/samlever ophører, hvis du bliver skilt, eller dit samliv ophører.

Børnedækningen ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder
21 år.

Husk at afmelde børnedækningen ved Politiforbundet, når yngste barn fylder
21 år.

SÅDAN ER I DÆKKET

 

 DU SOM MEDLEM
(forsikringstager)


DIN ÆGTEFÆLLE/
REGISTRERET PARTNER/
SAMLEVER (hvis tilmeldt)

DINE BØRN
(hvis tilmeldt)

Ved død

250.000 kr.

250.000 kr.

20.000 kr.

Ved varigt mén

800.000 kr.

800.000 kr.

800.000 kr.

Ved 100 % mén

1.600.000 kr.

1.600.000 kr.

1.600.000 kr.

*Ved 100 % mén
som følge af sygdom

250.000 kr.

250.000 kr.

250.000 kr.

Pris pr. måned

115,00 kr.

80,00 kr.


52,00 kr.

Uanset antal børn